card

Дотоод хяналт, шалгалтын журам

Монголын Үндэсний музейн дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай журам, тушаал
Цааш үзэх

Үнэлгээ 2024

Монголын Үндэсний музейн төрийн жинхэнэ албан
хаагчдын 2024 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн
үнэлгээг мэдээлэх хуудас

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243502651

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 20
23 оны 98 дугаар тушаалын
8
дугаар хавсралт

 

 

........................... (албан тушаалын нэр)

........................... (албан хаагчийн овог, нэр)-н
20 .... ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,

МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

(ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН)

 

            Байгууллагын нэр: .......................................................................................................

 

            Нэгжийн нэр: .........................................

..............................................................

 

  1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д

Зорилтыг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо

Төлөвлөсөн хугацаанд

гүйцэтгэсэн байдал

Нийлбэр оноо

Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо

1

2

3

4

5

 

 

Оноо

60 хүртэл

10 хүртэл

70 хүртэл

 

Зорилт 1. ............................................-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.

Арга хэмжээ 1.1.

 

 

 

 

2.

Арга хэмжээ 1.2.

 

 

 

 

3.

…………………..

 

 

 

 

Зорилт 2. ............................................-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.

Арга хэмжээ 2.1.

 

 

 

 

2.

Арга хэмжээ 2.2.

 

 

 

 

3.

…………………..

 

 

 

 

Зорилт 3. ............................................-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.

Арга хэмжээ 3.1.

 

 

 

 

2.

Арга хэмжээ 3.2.

 

 

 

 

3.

…………………..

 

 

 

 

Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт

1.

 

Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1.

 

 

 

 

 

2.

 

Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2.

 

 

 

 

 

3.

 

…………………...

 

 

 

 

 

Дундаж оноо:

 

 

 

  1. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Арга хэмжээний биелэлтийн хувь

Нийт

(15 хүртэл оноогоор)

Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо

1

2

3

4

1.

Арга хэмжээ 1.

 

 

 

2.

Арга хэмжээ 2.

 

 

 

3.

…………………..

 

 

 

Дундаж оноо

 

 


3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д

Үзүүлэлт

Нэгжийн даргын үнэлгээ

(0-7 оноо)

Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо

1

2

3

1.

Хандлага, ёс зүй

 

 

2.

Дүн шинжилгээ хийх

 

 

3.

Асуудал шийдвэрлэх

 

 

4.

Хариуцлагатай байдал

 

 

5.

Ажлын цаг ашиглалт

 

 

Ур чадварын үзүүлэлт (aжлын онцлогоос хамаарсан)

6.

Мэргэжлийн ур чадвар 1.

 

 

7.

Мэргэжлийн ур чадвар 2.

 

 

8.

Мэргэжлийн ур чадвар 3.

 

 

Дундаж оноо

 

 

 

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д

Үзүүлэлт

Хамт олны үнэлгээ

(0-8 оноо)

1

2

1.

Хандлага, ёс зүй

 

2.

Багаар ажиллах

 

3.

Харилцаа

 

Дундаж оноо

 

 

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д

Үнэлгээний үзүүлэлт

Үзүүлэлт тус бүрийн оноо

1.

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)

(70 хүртэлх оноо)

2.

Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

(15 хүртэлх оноо)

3.

Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ

( Нэгжийн даргын үнэлгээ )

(7 хүртэлх оноо)

4.

Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ

(Хамт олны үнэлгээ)

(8 хүртэлх оноо)

5.

Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт

(Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)

(..... оноо)

Нийт оноо =

( Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ) ) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо

 

 

 

Үнэлгээ өгсөн:                              Нэгжийн дарга

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

                                               

      ............................... (огноо)

 

 

Үнэлгээтэй танилцаж,             Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

зөвшөөрсөн:

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

                                               

              ....................... (огноо)

 

Үнэлгээг хянасан:          

 

 Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

 

              ....................... (огноо)

 

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

 

              ....................... (огноо)

 

 

 

Үнэлгээг баталгаажуулсан:   Төсвийн шууд захирагч

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

                                               

              ....................... (огноо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................... / албан тушаалын нэр /

........................... / албан хаагчийн нэр / -ний
20 .... ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,

МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

(УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН БУЮУ НЭГЖИЙН ДАРГА)

 

            Байгууллагын нэр: .......................................................................................................

 

            Нэгжийн нэр: .......................................................................................................

 

  1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн түвшин

Нийт
(70 оноо)

1

2

3

4

1.

Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

Биелэлтийн хувь = (Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь)

(Биелэлтийн хувь * 70 / 100%)

 

  1. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Арга хэмжээний биелэлтийн хувь

Төсвийн шууд захирагчийн өгсөн үнэлгээ

(15 хүртэл оноогоор)

1.

Арга хэмжээ 1.

 

 

2.

Арга хэмжээ 2.

 

 

3.

…………………..

 

 

Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний дундаж оноо

 

 

  1. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ

Д/д

Үзүүлэлт

Төсвийн шууд захирагчийн өгсөн үнэлгээ

(15 хүртэл оноогоор)

1.

Хандлага, ёс зүй

 

2.

Удирдан зохион байгуулах

 

3.

Асуудал шийдвэрлэх

 

4.

Манлайлах

 

5.

Багаар ажиллах

 

6.

Харилцаа

 

Ур чадварын үзүүлэлт (aжлын онцлогоос хамаарсан)

7.

Мэргэжлийн ур чадвар 1.

 

8.

Мэргэжлийн ур чадвар 2.

 

9.

Мэргэжлийн ур чадвар 3.

 

Хандлага, ёс зүй, ур чадварын дундаж оноо

 

 

  1. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д

Үнэлгээний үзүүлэлт

Үзүүлэлт тус бүрийн оноо

1.

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

(Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт)

70 хүртэлх оноо

2.

Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

(Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ )

15 хүртэлх оноо

3.

Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ

(Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ )

15 хүртэлх оноо

4.

Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт

(Аргачлалын 6  дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)

..... оноо

Нийт оноо =

( Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо ) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо

 

 

 

 

Үнэлгээ өгсөн:                              Төсвийн шууд захирагч

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

                                               

      ............................... (огноо)

 

 

Үнэлгээтэй танилцаж,             Нэгжийн дарга:

зөвшөөрсөн:

 

..........................................              ...............................                   /................................./

(албан тушаал)                              (гарын үсэг)                           (албан хаагчийн нэр)

                                               

              ....................... (огноо)