Арга зүй

Музейн сан хөмрөгийн хадгалалт

 

Музейн аюулгүй байдал

 

Гар бичмэлүүдийг хадгалж хамгаалах нь

Цуглуулгын эд зүйлсийн баримтжуулалт

 

Гамшгийн эрсдлийн менежмент ба музей

 

Хадгалж буй цуглуулгатай харьцах ажиллагаа