card
  • Захирал  Доктор, профессор Д.Сүхбаатар                                                                          Утас - 51-264130
  • Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн дарга И.Будбаяр                                              Утас - 51-264127
  • Эрдэм шинжилгээний төвийн дарга Доктор Ж.Баярсайхан                                               Утас -  70110917                            
  • Музей судлал, мэргэжил-арга зүйн төвийн дарга Доктор Д.Мөнхтогоо                             Утас - 70110912               
  • Сан хөмрөгийн албаны дарга Л.Жаргал                                                                              Утас - 70110914
  • Боловсрол, олон нийтийн хөтөлбөр, маркетингийн албаны дарга Ц.Оюунхишиг            Утас - 70110913
  • Аюулгүй байдал, үйлчилгээний албаны дарга Ц.Ундрах                                                    Утас - 70110916