card

Захирал  Л.Жаргал                                                                                                                 Утас - 51-264130

Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн дарга И.Будбаяр                                              Утас - 51-264127

Ахлах нягтлан бодогч Ж.Батсүх                                                                                            Утас - 51-264124

Эрдэм шинжилгээний төвийн дарга Доктор Ц.Одбаатар                                                    Утас -  70110917                            

Музей судлал, мэргэжил-арга зүйн төвийн дарга Доктор Д.Мөнхтогоо                             Утас - 70110912               

Сан хөмрөгийн албаны дарга Э.Оюунтуяа                                                                          Утас - 70110914

Боловсрол, олон нийтийн хөтөлбөр, маркетингийн албаны дарга Ц.Оюунхишиг            Утас - 70110913

Аюулгүй байдал, үйлчилгээний албаны дарга   Уранчимэг                                                Утас - 70110916

Хүний нөөцийн ажилтан Б.Саруул                                                                                        Утас: 51-264130