“Тайлбарт аялал”

Тайлбарт аялал нь монгол болон англи хэлээр музейн бүх танхимд сэдэвчилсэн, дэлгэрэнгүй, товч хэлбэрээр жилийн турш үйлчилнэ. 

  • Музейн тасалбартай үзэгчдэд үнэгүй.
  • Жилийн туршид ажлын өдрүүдэд бэлэн байна.
  • 60 хүртэлх хүмүүсийг нэг бүлэг хэмээн үйлчилнэ.