“Баатрууд” боловсролын хөтөлбөр

Бага насныханд зориулсан музейн боловсролын хөтөлбөр: 4-10 насныханд зориулсан уг хөтөлбөр нь 2 үндсэн агуулгаар музейн орчинд идэвхтэй үйл ажиллагаа, сургалтыг зохион байгуулна.