Монголын амьд түүх

Зорилго: Дунд сургуулийн сурагчидын Монголын түүхийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх зорилготой

Зорилтот бүлэг: түүхийн багш, 8, 9-р ангийн сурагчид

Хэрэгжиж эхэлсэн он: 2002 оноос

Тайлбар: “Монголын амьд түүх” багц материал нь 4 сэдэвтэй, сэдэв тус бүр ангид болон музейд зохиогдох идэвхтэй үйл ажиллагаатай бөгөөд сурагчид өөрсдөө бие даан гүйцэтгэх даалгаврыг багтаасан. Дунд сургуулийн түүхийн хичээлийн хөтөлбөртэй уялдуулсан музей дэх хичээл. Зарим үзмэрийн гэрэл зураг үзүүлэн материалтай.